معرفی پرسنل

 • محمد عبداله زاده

  محمد عبداله زاده

  فوق لیسانس مشاوره مشاور
 • سعید جعفری

  سعید جعفری

  لیسانس معاون آموزشی
 • سیدرضا مدنی

  سیدرضا مدنی

  لیسانس معارف اسلامی امور مالی
 • محمد حسین مرادی

  محمد حسین مرادی

  فوق لیسانس روانشناسی مشاور
 • حسین معدل

  حسین معدل

  لیسانس نرم افزار کامپیوتر معاونت اجرایی/ فناوری
 • جواد اسدنیا

  جواد اسدنیا

  لیسانس علوم اجتماعی معاون آموزشی
 • سید حسن سلطان زاده

  سید حسن سلطان زاده

  فوق لیسانس ادبیات مدیر