معرفی پرسنل

 • علی قربی

  علی قربی

  فوق لیسانس زبان انگلیسی دبیر
 • سیدآرش عربی

  سیدآرش عربی

  لیسانس زیست دبیر
 • حمید مشفق تربتی

  حمید مشفق تربتی

  فوق لیسانس برق دبیر
 • محمد عبداله زاده

  محمد عبداله زاده

  فوق لیسانس مشاوره مشاور
 • محمد مؤمنی

  محمد مؤمنی

  لیسانس ریاضی دبیر
 • جعفر حکمت

  جعفر حکمت

  فوق لیسانس جغرافیا دبیر
 • مهدی ناصری

  مهدی ناصری

  فوق لیسانس فیزیک دبیر
 • محمود محمدی

  محمود محمدی

  فوق لیسانس فیزیک دبیر
 • محمد قربانی

  محمد قربانی

  لیسانس زبان انگلیسی دبیر زبان انگلیسی