کسب مقام سوم شهرستان در مسابقات شطرنج

ورزش یکی از ارکان اصلی زندگی فردی و اجتماعی انسان و عامل اساسی سلامت جسم و افزایش امید به زندگی، تامین نشاط و شادابی به ویژه در نسل جوان و دانش آموزان، با تاثیرات گسترده در کاهش آسیب های اجتماعی به شمار می آید.اداره تربيت بدني آموزش و پرورش شهرستان به عنوان یک مجموعه ی قوی در تامین و ارتقاء سطح علمی و سلامت دانش آموزان در بهمن ماه سال 1400يک دوره مسابقات شطرنج آنلاين در سطح دانش آموزان مدارس برگزار نمودند. در همین راستا در تاریخ 17 بهمن ماه 1400دانش آموز محمدحسین خرمشاهی پایه یازدهم تجربی موفق به کسب مقام سوم در مسابقات شطرنج در سطح شهرستان نائل گردید .


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20