کتاب راهنمای خود مراقبتی برای سفیر سلامت آموزشگاه

در تاریخ 27 آذر ماه 1401 کتاب راهنمای خود مراقبتی برای سفیر سلامت آموزشگاه توسط مرکز بهداشت شهرستان به معاونت پرورشی آمورشگاه تحویل شد. تربيت در مدرسه بايد به ابعاد مختلف وجودی دانش آموزان توجه نمايد. بر همين اساس توجه به شئون مختلف حيات طيبه در سند تحول بنيادين آموزش و پرورش به شش ساحت تقسيم شده است كه يكي از مهم ترين اين ساحت ها، ساحت تربيت زيستی و بدنی است. اين ساحت كه بخشی از جريان تربيت رسمی و عمومی است ناظر بر حفظ و ارتقای سلامت و رعايت بهداشت جسمی و روانی دانش آموزان در قبال خود و ديگران است.


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20