پیگیری غیبت دانش آموزان و امور آموزشی

در روز سه شنبه مورخه 21 دی ماه 1400 به منظور رصد فعالیت دانش آموزان و دبیران در ایام امتحانات توسط معاونت محترم آموزشی جناب آقای جعفری فعالیت های ذیل انجام پذیرفت :

1- انجام فرایند حضور و غیاب دانش آموزان توسط دبیران محترم و نمایندگان آموزشی کلاس ها

2- تماس با اولیاء محترم غائبین در امتحانات

3- ثبت اسامی غائبین و تاخیر ورود دانش آموزان در دفتر انضباطی

4- نظارت بر رعایت دقیق پروتکل های بهداشتی

5- برنامه ریزی جهت برگزاری تعدادی از امتحاناتی که در برنامه پیش بینی نشده

6- پیگیری وضعیت تحصیلی و آموزشی دانش آموزان


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20