نصب موضوعات جشنواره تا ثریا در تابلو اعلانات آموزشگاه

کمیته اجرایی نهمین دوره جشنواره علمی پژوهشی “تاثریا” که در آموزشگاه پیگیر اجرای این جشنواره بوده رایزنی با دبیران مربوطه و استفاده از ظرفیت های موجود در آموزشگاه و همچنین ارتباط با مسئولین محترم موسسه در خصوص افزایش کیفیت کار در حال انجام است در همین راستا در تاریخ 27 آبان ماه 1402 همزمان با برگزاری اولین جلسه توجیهی جشنواره تا ثریا موضوعات جشنواره در تابلو اعلانات آموزشگاه جهت اطلاع دانش آموزان نصب گردید.


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20