نشست صمیمی مدیریت آموزشگاه با کارگروه درس شیمی

در تاریخ 24 آبان ماه 1400 طی نشست صمیمی مدیریت آموزشگاه در محل نمازخانه آموزشگاه در کارگروه علمی درس شیمی1 و نظارت بر فرآیند تحلیل های آموزشی و تبادل نظرهای علمی دانش آموزان کلاس دهم تجربی انجام پذیرفت . این نشست و دورهمی های صمیمانه باعث بیان راهکار برای برنامه های روزانه و ایجاد نظم و عادت رفتاری مناسب، جهت اجرای فعالیت ها است .

 


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20