معرفی دانش آموزان کاندید شورای دانش آموزی

شوراهاي دانش آموزي يک نهاد صنفي است که به منظور مشارکت مسئوليت پذيري دانش آموزان در فعاليت هاي اعتقادي ،علمي ،اجتماعي ،فرهنگي مدرسه تشکيل مي گردد و بايد تلاش شود که از هر اقدام جناحي و گروهي مصطلح در جامعه و هم چنين از ايجاد رقابت هاي ناسالم و مخرب در فعاليت هاي دانش آموزي پرهيز گردد در همین راستا با توجه به برگزاری انتخابات شورای دانش آموزی و اهمیت مشارکت دانش آموزان در برنامه های مدرسه ؛ در مورخه 19 آبان ماه 1400 و در مراسم صبحگاه دانش آموزان داوطلب  برای حضور در شورای دانش آموزی به معرفی و ارائه برنامه های خود پرداختند .


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20