شمارش آرا و اعلام اعضای انجمن اولیاء و مربیان

اعضای انجمن اولیاء و مربیان آموزشگاه مشخص شدند
امروز شنبه 20 مهرماه 98 با توجه به برگزاری مجمع عمومی انجمن اولیاء و انتخابات اعضای انجمن در هفته قبل صندوق رای با حضور نماینده اولیاء ، معاونت آموزشی و پرورشی باز و کار شمارش آرا آغاز گردید که در پایان نتیجه شمارش آرا به شرح زیر مشخص شد:
1-جناب آقای عزتی
2- جناب آقای مرادی
3- سرکار خانم مساعدی
4- جناب آقای سعادت
5- جناب آقای نوروزی
6- جناب آقای ابراهیمی
7- سرکار خانم زیوری

امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20