شمارش آرا انتخابات انجمن اولیاء و مربیان

پس از برگزاری مجمع عمومی انجمن اولیاء و مربیان و معرفی کاندیدهای انجمن و رای گیری ، در روز سه شنبه 27 مهر ماه 1400 شمارش آراء انجام و 5نفر به عنوان اعضای اصلی و 2نفر به عنوان اعضای علی البدل مشخص شدند که در اولین فرصت با اعضاء برای برگزاری اولین جلسه و انتخاب رئیس انجمن هماهنگی های لازم به عمل آمد .


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20