شرکت دانش آموزان این آموزشگاه در مسابقه احکام مرحله شهرستان

دانش آموزان شرکت کننده در مسابقه احکام مرحله شهرستان درمحل برگزاری آزمون حضور یافتند
روز چهارشنبه 6 آذر 98 طبق دستورالعمل اجرایی مسابقات معارف اسلامی و همانند سال های گذشته مسابقه احکام مرحله شهرستان برگزار گردید.تیم شرکت کننده از دانش آموزان این آموزشگاه  جهت شرکت در این مسابقات در محل برگزاری آزمون احکام حضور یافتند . سپس با توجه به رشته شرکت در آزمون دانش آموزان تفکیک شده و در محل برگزاری آزمون مستقر شدند . در ادامه دفترچه و پاسخنامه آزمون بین دانش آموزان توزیع و روند اجرای آزمون آغاز گردید. در پایان جلسه آزمون پاسخنامه ها جمع آور یو جهت تصحیح به ستاد اجرای مسابقات ارسال گردید.

امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20