حضور مدیریت آموزشگاه در وبینار کشوری

به منظور ارتقاء سطح آگاهی مدیریت آموزشگاهی در تاریخ 11 دی ماه 1401 ساعت 12:30 دقیقه مدیریت آموزشگاه در وبینار کشوری شرکت کرده از برنامه های وزارت و استان خراسان رضوی در حوزه های آموزشی مبتنی بر اجرای سند تحول آگاهی پیدا کردند و این وبینار در ساعت 14:00 پایان یافت .


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20