حضور مدیران و معاونین پرورشی مدارس امام حسین (ع)

همزمان با اعیاد شعبانیه دوره آموزشی با رویکرد فرهنگی مدیران و معاونین پرورشی مدارس امام حسین (ع) خراسان رضوی از تاریخ ۱۴ اسفندماه 1400 به مدت ۳ روز با حضور اساتید کشوری در حال برگزاری می باشد. تربیت خود ما به عنوان مربیان فرهنگی مدارس، مقدم بر تربیت دانش آموزان است. ما باید در زمینه تعلیم و تربیت خودمان هم کار کنیم. در این صورت اثرات آن را در دانش آموزان مشاهده خواهیم کرد.


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20