جلسه شورای هئیت اخلاص با موسسه

در روز سه شنبه 26 مهر ماه 1401 اعضای شورای هیئت اخلاص آموزشگاه در جلسه توجیهی شورای هیات مدارس امام حسین (ع) شرکت نمودن در این جلسه مسئول موسسه امام حسین (ع) ضمن تشکر از قبول مسئولیت اعضا به هدف از شکل گیری هیئت و شرح وظایف شورای هیئت اخلاص اشاره نموده و تقویت مبانی اعتقادی را یکی از مهمترین عوامل موفقیت دانش آموزان دانستند .


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20