ثبت نمرات مستمر نوبت دوم در سامانه سیدا

در تاریخ 18 اردیبهشت 1400 پس از دریافت نمرات مستمر نوبت دوم سال تحصیلی 400 – 99 پایه 12 از دبیران محترم  بررسی نهایی نمرات جهت ثبت در سامانه سیدا توسط معاون آموزشی انجام گرفت و توسط معاون اجرایی ثبت شد به منظور اطمینان بخشی از ثبت نمرات حدود 20 درصد نمرات توسط مدیریت در سامانه سیدا کنترل گردید .


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 1/20