تکمیل فرم واکسیناسیون دبیران آموزشگاه

واکسیناسیون علیه کرونا از ۲۱ بهمن سال گذشته در کشور آغاز شد و پس از ۶ ماه نوبت به معلمان رسید؛ واکسیناسیونی که از ۹ مرداد امسال همزمان با عید غدیرخم به مرحله اجرا درآمد در همین راستا از تاریخ 17 مهر ماه 1400 معاون محترم آموزشگاه به تکمیل فرم آمار همکارانی که واکسن را دریافت نموده  تا با داشتن اطلاعات تکمیلی از دبیران و ارسال آن به اداره آموزش و پرورش تصمیمات بعدی در مورد حضوری شدن کلاسها گرفته شود ضمنا با توجه به اطلاعات به دست آمده تمامی دبیران و عوامل اجرایی آموزشگاه اقدام به دریافت واکسن کرونا نموده اند .


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20