تقدیر و تجلیل از برترین های کلاسی

در راستای مصوبه شورای دبیران آموزشگاه و اهمیت تشویق دانش آموزان در کلاس درسی توسط دبیر روز یکشنبه 1 آبان ماه 1401 ؛ 5 نفر از دانش آموزان 11تجربی که توسط دبیر زیست به عنوان برترین های کلاسی معرفی شده بودند در مراسم صبحگاه مدرسه مورد تقدیر و تجلیل قرار گرفتند .


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20