برگزاری جلسه پیگیری امور اجرایی مربوط به طرح نبض آموزش

در تاریخ 5 دی ماه 1400 جلسه هماهنگی و پیگیری امور اجرایی مربوط به اجرای طرح نبض آموزش در آذر ماه در محل دفتر آموزشگاه تشکیل و پس از بررسی آمار و اطلاعات موجود ؛ فرم اکسل مربوطه تکمیل و ارسال گردید کلیه نقاط قوت و ضعف اجرای طرح در طول سه ماهه گذشته مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته و در جهت رفع نقاط ضعف و تقویت نقاط قوت تصمیمات لازم با نظر همکاران اتخاذ گردید .


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 7.7/20