برگزاری جلسه عوامل اداری آموزشگاه

در مورخه 19 آبان ماه 1400 جلسه عوامل آموزشگاه در خصوص آسیب شناسی مسائل آموزشی و پرورشی مدرسه در محل دفتر مدیریت برگزار گردید که در این جلسه مدیر آموزشگاه ضمن خداقوت به همکاران در خصوص کلیات جلسه مباحثی را مطرح نموده و سپس همکاران در خصوص موارد مربوط به وظایف خود به بیان پیشنهادات پرداختند و در پایان مدیریت مدرسه موارد مطرح شده را جمع بندی و نقشه راه را برای کیفیت بخشی به مسائل آموزشی و پرورشی ترسیم نمودند .


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20