برگزاری جلسه تحویل کارنامه دوماهه دانش آموزان

نبض آموزش دوماهه آموزشگاه در تاریخ 9 آذر ماه 1400 از ساعت 17:00 با تحویل کارنامه های دوماهه به اولیاء دانش آموزان کنترل و تنظیم گردید . یادآوری می گردد دبیران و مشاور دبیرستان به تحلیل وضعیت درسی دانش آموزان پرداختند و در این جلسه کلیه دبیران پاسخگوی اولیاء محترم بودند .


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20