برگزاری جلسه بررسی علل افت درسی دانش آموزان پایه دهم انسانی

جهت بررسی علل افت درسی دانش آموزان پایه دهم انسانی جلسه ای با حضور تعدادی از این دانش آموزان برگزار گردید.
امروز شنبه 25 آبان ماه 98 به منظور ارتقاء سطح علمی و آموزشی دانش آموزان پایه دهم انسانی وبررسی علل افت تحصیلی تعدادی از دانش آموزان این کلاس مدیریت آموزشگاه بابرگزاری جسله آسیب شناسی با دبیر مربوط به هر درس و بررسی وضعیت هریک از دانش آموزان تعداد 8 نفر از دانش آموزانی که بیشترین افت تحصیلی را در این کلاس داشتند به دفتر آموشگاه دعوت نمدند . ایشان در ابتدا میانگین نمره کلاس را با نمرات کسب شده توسط این دانش آموزان مقایسه و سپس علت این افت تحصیلی را از هریک از آنان جویا شدند.در پایان مدیریت آموزشگاه با توجه به جلسه با دبیران مربوطه راهکار های لازم را به آنها ارائه و دانش آموزان نیز متعهد شدند این افت درسی را جبران نمایند.

امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20