برگزاری اولین جلسه توجیهی ستاد جشنواره تا ثریا

در مورخه 24 آبان ماه 1400 جلسه ستاد برگزاری هفتمین جشنواره علمی پژوهشی تا ثریا در محل دفتر آموزشگاه تشکیل شد که بررسی و تبیین دستورالعمل اجرایی جشنواره با حضور مدیریت و معاونین آموزشگاه انجام پذیرفت ضمنا آقای جعفری معاون آموزشی آموزشگاه به عنوان رابط جشنواره تعیین و طی فرم ارسالی مربوطه به استان معرفی شدند .


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20