برگزاری اولین جلسه توجیهی ستاد جشنواره تا ثریا

در مورخه 27 آبان ماه 1402جلسه ستاد برگزاری نهمین جشنواره علمی پژوهشی تا ثریا در محل دفتر آموزشگاه تشکیل شد که بررسی و تبیین دستورالعمل اجرایی جشنواره با حضور مدیریت و معاونین آموزشگاه انجام پذیرفت ضمنا محور های این جشنواره به چهار بخش، محور علمی آموزشی ، فرهنگی اجتماعی هنری ، رسانه و فضای مجازی و محور اقتصاد مقاومتی تقسیم شده است ، آقای پورمحمد معاون انضباطی آموزشگاه به عنوان رابط جشنواره تعیین و طی فرم ارسالی مربوطه به استان معرفی شدند .


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20