برگزاری اولین جلسه انجمن اولیاء

اولین جلسه انجمن اولیاء در سال تحصیلی جدید برگزار شد

روز دوشنبه 29 مهرماه 98 با توجه به برگزاری انتخابات اعضای انجمن اولیاء و مشخص شدن اعضای انجمن ، اولین جلسه انجمن در ساعت 16:30 در محل دبیرستان برگزار گردید.
در ابتدای جلسه جناب آقای سلطان زاده مدیریت آموزشگاه گزارشی از عملکرد انجمن در سال قبل را بیان نموده و سپس تقویم اجرایی آموزشگاه و برنامه های مصوب جهت اجرا در سال جدید را به انجمن ارائه و اعضای انجمن نظرات خود را در این زمینه بیان نمودند. در پایان اعضای هیئت رئیسه انجمن شامل ریاست انجمن ، نایب رئیس و اعضای کارگروه ها مشخص شدند.


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20