بررسی و ارائه سوالات درس دفاعی توسط دبیر مربوطه

هدف از تحلیل سوال های آزمون وارسی تک تک سوال ها و تعیین میزان دقت و نارسایی های آنهاست . در تحلیل سوال های آزمون ، نقاط قوت و ضعف یک آزمون و کیفیت همه سوال های آن تعیین می شود . در همین راستا در تاریخ 25 دی ماه 1400 روز شنبه آقای طاهری دبیر محترم درس آمادگی دفاعی در دفتر آموزشگاه حضور یافتند که بررسی و ارائه سوالات درس مربوطه بپردازند .


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20