بازدید کارشناسان اداره از آموزشگاه

در تاریخ 20 فروردین ماه 1401 کارشناس مسئول محترم آموزش متوسطه عمومی و کارشناس مسئول متوسطه اول از آموزشگاه بازدید بعمل آوردند در جریان این بازدید برنامه ریزی ها و فعالیت های مختلف آموزشگاه در جهت پیشبرد اهداف آموزشی و تربیتی آموزشگاه تشریح و تجربیات همکاران در افزایش بهره وری فعالیت های آموزشی عنوان شد . چالش ها و موانع موجود , کاهش انگیزه حضور فعال در فعالیت های آموزشی و پرورشی , افت ناشی از آموزش های مجازی از جمله موارد مطرح شده در این جلسه بود.


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 20/20