اولین جلسه شورای دبیران در سال تحصیلی 98-97 برگزار گردید

این جلسه با حضور دبیران ، مسئولین اداره آموزش و پرورش و موسسه امام حسین(ع) شهرستان برگزار گردید
روز سه شنبه 30 مهرماه 98ساعت 18:30 اولین جلسه شورای دبیران آموزشگاه با حضور دبیران ، مسئولین اداره آموزش و پرورش شهرستان در محل دبیرستان برگزار گردید.
در ابتدا ریاست انجمن اولیاء و مربیان آموزشگاه خانم دکتر مساعدی بخشی از انتظارات اولیاء از دبیران را مطرح نموده و تاکید شد که در اتاق فکر انجمن اولیاء و مربیان از توان فکر اولیاء محترم بیشتر استفاده شود. در ادامه مدیریت آموزشگاه جناب آقای سلطان زاده گزارشی عملکرد آموزشگاه را در سال تحصیلی قبل ارائه و برنامه های آموزشی سال تحصیلی جدید آموزشگاه را برای همکاران اعلام نمودند.سپس ریاست اداره آموزش و پرورش شهرستان جناب آقای قرائی پیرامون تعامل و ارتباط دوستانه دبیران با دانش آموزان سخنانی بیان و استفاده از ظرفیت فکری اولیاء در اجرای برنامه ها را تاکید نمودند.در پایان از حضار با صرف شام پذیرایی به عمل آمد.

امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20