اهداء ماسک از طرف انجمن اولیاء ومربیان

انسان های بزرگ همواره در اندیشه دیگرانند و دل در گرو خدمت به مردم می نهند. بخشندگی و همدلی جزو زیباترین صفت ها است و خیرین، همان انسان های نیک اندیش و همدلان همیشگی همچون گذشته در سختی ها، مشکلات پیش قدم در ارائه ی خدمت هستند. پس از اعلام شروع کلاس های آموزشی توسط وزارت بهداشت و حضور دانش آموزان در آموزشگاه انجمن اولیاء و مربیان تعداد 500 عدد ماسک در تاریخ 28 آبان ماه 1400 به دبیرستان اهداء کرده تا در اختیار دبیران و دانش آموزان قرار بگیرد .

 


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20