نصب لیست جوایز آموزشی ؛ فرهنگی و هنری در سالن آموزشگاه

نقش تشویق در یادگیری به مراتب مهمتر و مؤثرتر از نقش تنبیه است . همچنین تشویق در یك درس، اگر چه سبب رشد و پیشرفت دانش آموزان در همان درس می‌شود ولی اثر عام آن، آنقدر پردامنه است كه دیگر دروس را هم در بر می‌گیرد این امر به‌خاطر آن است كه دانش آموز در اثر تشویق كلا دیدی مثبت به یادگیری پیدا كرده و بصورت كلی‌تری به درس و مدرسه علاقه پیدا می‌كند. بدین ترتیب میتوان گفت كه پاداش، عكس العملی است كه دبیران بدنبال رفتار مطلوب  از خود نشان می‌دهد و باعث تكرار رفتار در موقعیت‌های بعدی می‌گردد . پس بهتر است در فرآیند یاد دهی یادگیری از تشویق بیش ار تنبیه استفاده كنیم، مگر در مواردی ناچار باشیم از تقویت منفی استفاده كنیم . در تاریخ 17 بهمن ماه 1400 بنری از لیست جوایز در نظر گرفته شده توسط آموزشگاه تهیه و در سالن آموزشگاه نصب گردید ضمنا این جوایز به دانش آموزان برتر در زمینه های آموزشی ؛ فرهنگی و هنری اهدا می شود .


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20