راه اندازی کتابخانه آموزشگاه

كتابخانه نهادي اجتماعي است كه با گردآوري، سازماندهي و نگهداري دانش مدون بشر امكان رشد، انديشه و شكوفايي استعداد انسان پويا و جستجوگر را فراهم مي كند. با توجه به گسترش روز افزون علوم و فنون در زمانها و مكانهاي مختلف تنها كتابخانه است كه دسترسي آسان به انبوه دانش آدمي را ميسر مي سازد و تبادل افكار را به بار مي آورد. در همین راستا با عنایت به حضور حداکثری دانش آموزان در مدرسه و اهمیت به کتاب و کتاب خوانی ، در مورخه 13 آذر ماه 1400 کتابخانه آموزشگاه بازگشایی و یکی از دانش آموزان به عنوان مسئول کتابخانه مدرسه مشخص گردید.


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20