دومین جلسه شورای دبیران سال تحصیلی 1401-1400

دومین جلسه شورای دبیران سال تحصیلی 1401-1400 در تاریخ 9 آذر ماه 1400 ساعت 19:00 الی 21:00 با موضوع ” ردیابی ارزشیابی اثربخش دانش آموزان ” برگزار گردید در این جلسه 5 نفر از دبیران دیدگاه خود را در حضوری انجام به موقع ارزشیابی ، بازخوردهای ارزشیابی به دانش آموزان و خانواده ها ارائه نمودند که مشارکت همکاران در بحث محتوای جلسه را متفاوت گردد . در این جلسه 25 نفر از همکاران تقدیر نامه از مدیریت اداره آموزش و پرورش و نمایندگی موسسه فرهنگی آموزشی امام حسین(علیه السلام) دریافت نمودند .


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20