حضور کارشناسان حسابداری و حقوقی اداره در آموزشگاه

در تاریخ 10 آذرماه 1400 ساعت 10:00 صبح کارشناسان حسابداری و حقوقی آموزش و پرورش شهرستان بررسی پرونده پرسنلی همکاران ؛ قراردادهای نیروهای آزاد ، لیست حقوق , فرم استحکام بنا ، قراردادهای دریافت شهریه ، فرم های گزینش نیروها پرداختند و رهنمودهای لازم را ارائه و چک لیست مربوط را کامل نمودند .


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20