حضور اولیا دانش آموزان پایه دوازدهم انسانی در آموزشگاه

پدر و مادر و خانواده نقش مهمی در آموزش و تربیت دانش‌آموز دارد. گرایش مثبت دانش‌آموز به مدرسه، تمایل به حضور بیشتر، دست‌یابی به دستاورد بهتر، رشد پیشرفت درسی، احساس امنیت، پیدا کردن اعتماد به نفس، نگرش بهتر به معلم و مدرسه و ادامه تحصیل از نتایج مشارکت بیشتر و نقش والدین در امر آموزش است.در و مادر اولین معلم بچه‌ها هستند؛ امری که در نسل گذشته مغفول مانده بود و والدین گمان می‌کردند با سپردن دانش‌آموز به مدرسه، دیگر هیچ نقش یا مشارکتی نباید داشته باشند. جلسه گفتگو نیز بدون حضور دانش‌آموزان نمی‌تواند تأثیری بر روند تعلیم و تربیت آنها بگذارد؛ از این‌رو باید تغییری در روش و نگرش به جلسات مدرسه و خانواده پدید آید.در همین راستا در تاریخ 13بهمن ماه 1400 ساعت 10:00 صبح اولیا تعدادی از دانش آموزان پایه دوازدهم انسانی با توجه به تعطیلی آموزشگاه در خصوص  مسائل آموزشی و تربیتی فرزندانشان با مدیریت و عوامل آموزشگاه تبادل نظر نمودند .


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20