حضور اولیا دانش آموزان پایه دهم تجربی در آموزشگاه

والدین وظیفه دارند به طور مرتب با مدرسه ارتباط داشته باشند و با کسب اطلاعات کافی از وضع درس و اخلاقی دانش آموزان تصمیم معقولی برای مشارکت در تربیت اتخاذ کنند . بسیاری از والدین علاقه دارند در خصوص یادگیری و عواملی که یادگیری را ممکن و یا میزان آن را افزایش می دهد مطالبی بدانند . در همین راستا در تاریخ 29 دی ماه 1400 ساعت 11:00 اولیا تعدادی از دانش آموزان پایه دهم تجربی در خصوص درس زیست شناسی به آموزشگاه مراجعه و در خصوص مسائل آموزشی و تربیتی فرزندانشان با دبیر مربوطه آقای عربی و عوامل آموزشگاه تبادل نظر نمودند .


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20