جلسه هماهنگی همکاران اداری در آموزشگاه

در تاریخ 14 آذر ماه 1401 جلسه ی هماهنگی بین همکاران اداری در محل دفتر آموزشگاه برگزار شد که در این جلسه ابتدا مدیریت آموزشگاه ضمن تشکر و تقدیر از زحمات همکاران اداری به آزمون پیشرفت تحصیلی پیش رو و همچنین به تقدیر و قدردانی از دانش آموزان برتر در آزمون های مستمر اشاره نمودند و همچنین رعایت حال همسایگان هنگام ورود و خروج دانش آموزان از آموزشگاه تاکید داشتند در پایان نظرات همکاران در موارد مطرح شده مورد بررسی قرار گرفت .


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20