جدول زمانبندی جلسه شورای دبیران

از جمله فرايندهای مشاركت كه در امر مدرسه تحقق عيني آن می تواند صورت بگيرد شورای دبیران آموزشگاه می باشد كه از اركان یک مدرسه است و اعضای آن شامل مدير آموزشگاه وتمامی همكاران شاغل در آن آموزشگاه می باشد . شورای دبیران به منظور بحث و تبادل نظر و هماهنگي در امور مدرسه و تأمين مشاركت دبیران در حسن جريان آموزشی ، پرورشی و اداری مدرسه با شركت همه دبیران، عوامل اداری و مشاوران مدرسه تشكيل مي گردد . در تاریخ 29 دی ماه 1400 جدول زمانبندی جلسه شورای دبیران توسط معاونت پرورشی آموزشگاه تکمیل گردید .


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 1/20