توزیع کارنامه های تحلیلی گزینه2

در مورخه 24 اردیبهشت ماه 1401 به منظور آگاهی دانش آموزان از نتایج کسب شده در آزمون گزینه 2 , کارنامه های این دانش آموزان پس از تحلیل و بررسی مشاور مدرسه به ایشان تحویل شد تا دانش آموزان نقاط قوت و ضعف خود در دروس مختلف را شناسایی و برای رفع نقاط ضعف تلاش مضاعفی نمایند .


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20