توزیع برنامه درسی ، مطالعاتی آذر و دی بین دانش آموزان

جهت تنظیم برنامه مطالعاتی روزانه دانش آموزان توسط مدیریت آموزشگاه فرم برنامه ریزی درسی ، مطالعاتی بین دانش آموزان توزیع گردید.
روز شنبه 16 آذر ماه 98 مدیریت آموزشگاه جناب آقای سلطان زاده به منظور برنامه ریزی و تعیین ساعات مطالعه دانش آموزان فرم برنامه ریزی درسی ، مطالعاتی را بین آنان توزیع و از آنان خواستند تا نکات زیر را در تنظیم برنامه لحاظ نمایند :
1- برنامه عصر و روزهای تعطیل را با توجه به میزان علاقمندی ، ضعف و قوت در دروس ، آزمون ها و … تکمیل نمائید
2- اموری همچون تغذیه(صبحانه ،نهار، شام) ، ورزش، عبادت و دید و بازدید نیز لحاظ شود.
3- سعی نمایید برنامه درسی و جبرانی درسها را تا روز پنج شنبه تکمیل نموده و جمعه را به فعالیت های غیر درسی بگذرانید .
4- برنامه به گونه ای تنظیم شود که خودتان بتوانید اجرا کنید.

امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20