برگزاری جلسه دیدار اولیاء دانش آموزان و دبیران

جهت آشنایی والدین با وضعیت تحصیلی و رفتاری فرزندخود جلسه دیدار اولیاء و دبیران برگزار گردید.
روز سه شنبه 5 آذرماه 98ساعت 17:00 به منظور آشنایی والدین با وضعیت تحصیلی در هریک از دروس و چگونگی وضعیت اخلاقی رفتاری فرزند خود در کلاس و محیط مدرسه، اولین جلسه دیدار اولیاء و دبیران در محل این آموشگاه برگزار گردید.در ابتدای این جلسه مشاور آموزشگاه جناب آقای مرادی نکاتی اردر زمینه برنامه ریزی مطالعه دانش آموزان و همراهی والدین جهت اجرای برنامه مطالعاتی برای اولیاء بیان نمودند .در  ادامه این جلسه دبیررا ن آموزشگاه هریک در یکیاز  کلاسها مستقر و اولیاء با تک تک دبیران فرزند خود به صورت رودرو دیدار و از روند درسی و اخلاقی فرزند خود در کلاس مطلع شده و راهکارهای ایجاد انگیزه و برنامه ریزی جهت مطالعه هردرس توسط دبیران ارائه گردید.

امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20