برگزاری اولین جلسه انجمن اولیاء

جلسه انجمن اولیاء برگزار و مسئولیت های اعضا مشخص گردید
روز شنبه مورخه 28 مهر ماه 97 اولین جلسه انجمن اولیاء با حضور اعضای محترم انجمن و عوامل اجرایی آموزشگاه در محل دفتر مدرسه برگزار گردید . در این جلسه ابتدا مدیریت آموزشگاه ضمن خیر مقدم به اعضای انجمن ،گزارشی از جلسات و برنامه های اجراشده انجمن سال قبل ارائه نموده و سپس برنامه ها و دستورالعمل های پیشنهادی مؤسسه امام حسین(علیه السلام) جهت اجرا در مدارس را برای اعضای انجمن قرائت کردند و همکاری و نظرات ایشان را در این زمینه خواستار شدن . هر یک از اعضا نظرات و پیشنهادات خود را ارائه داده و سپس برنامه اجرایی آموزشگاه در سال جدید مصوب گردید. در ادامه مسئولیت هر یک از اعضا در انجمن مشخص و تاریخ برگزاری جلسات انجمن مصوب گردید.

امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20