بررسی پرونده های دانش آموزان آموزشگاه

در تاریخ 23 آبان ماه 1401 روز دوشنبه مدیریت آموزشگاه اقدام به بررسی پرونده های دانش آموزان به لحاظ اقدامات صورت گرفته از سوی معاونت اجرایی دبیرستان نمودند ضمنا یادآور می گردد که نواقص پرونده ها در مهرماه استخراج شده و در حال رفع نقص می باشد .


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20