بررسی و تکمیل فرم آسیب های اجتماعی آموزشگاه

آسیب‌های اجتماعی به مفهوم رفتاری است که به طریقی با انتظارهای مشترک اعضای یک جامعه سازگاری ندارد و بیشتر افراد آن را ناپسند و نادرست می‌دانند در واقع هر جامعه از اعضای خود انتظار دارد از ارزش‌ها وهنجارها تبعیت کنند اما همواره عده‌ای پیدا می‌شوند که پاره‌ای از این ارزش‌ها وهنجارها را رعایت نمی‌کنند.

ریشه‌ی اغلب آسیب‌پذیری‌های اجتماعی دانش آموزان را باید در عدم آشنایی کافی آن‌ها با مهارت‌های اجتماعی دانست؛ به طوری که نقطه‌ی کوری در رشد شخصیت دلخواه و اجتماعی جوانان وجود دارد وآن این است که متاسفانه جوانان امروز خود را نشناخته‌اند وبه توان وقدرت فراوان خود باور ندارند، به‌علاوه از شرایط وموقعیت اجتماعی خود آگاهی ندارند. در همین راستا در تاریخ 29 دی ماه 1400 فرم اطلاعاتی آسیب های دانش آموزان آموزشگاه توسط مشاور محترم تکمیل گردید .


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 1/20