بازدیدکارشناس مرکز بهداشت شهرستان از آموزشگاه

کارشناس مرکز بهداشت شهرستان در تاریخ29 بهمن ماه ۹۹ در ساعت 11 طی بازدیدی که با هدف اجرای صحیح و کامل دستورالعمل مراقبت و کنترل بیماری کرونا در مدارس انجام دادند اظهار داشتند فاصله مناسب در روابط اجتماعی به این معنی است که فاصله فیزیکی از سایر افراد به‌اندازه‌ای باشد که انتقال بیماری صورت نگیرد. این نوع برخورد در همه‌گیری‌ها جایگاه ارزشمند و بسیار خاصی دارد.لذا آموزشگاه تمامی پروتکل های و آیین نامه های بهداشتی را رعایت کرده و با داشتن دستگاه ضدعفونی دست و دستگاه گندزدایی سطوح و داشتن ماسک تمامی عوامل اجرایی هنگام حضور در مدرسه رضایت کارشناس بهداشت را جلب نموده و ایشان وضعیت بهداشت مدرسه را مورد قبول توصیف کردند و نسبت به تکمیل چک لیست ارزیابی اقدام ویادآوری تهیه کارت بهداشت نیروی خدمتگذار مدرسه را تاکید نمودند .


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20