ادامه روند تحویل کارنامه ها نوبت اول به دانش آموزان

در تاریخ 3 اسفند ماه 1400 با توجه به آماده بودن نمرات و کارنامه های دانش آموزان همچنان روند تحویل کارنامه ها توسط معاون آموزشی آموزشگاه ادامه داشته و اولیاء عزیز به مرور به مدرسه مراجعه و از روند تحصیلی و آموزشی و تربیتی فرزندانشان  آگاه شدند . ضمنا معاون آموزشی آموزشگاه نکاتی را پیرامون کارنامه و نمرات دانش آموزان به اولیاء ارائه نمودند.

 


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20